صـــــــــــنـــایــــع پــــــــیـــــچ جــــــــــاویــــد…………تولیدکننده پیچ های میلیمتری طبق استاندارد آلمان 7985-84-965-966 : ………..استاندارد ژاپن JIS :استوانه دوسو چهارسو – سرتخت چهارسو…………… تولیدکننده پیچ های 6 گوش از 3 میلیمتر تا 8 میلیمتر با طول 6 الی 100 میلیمترو پیچ های خودکار 7981 – 7982 واشردار- نوک مته واشردار - پیچ های شیروانی و MDFو پیچ های پوزی درایو از سایز 5 تا طول 150 میلیمتر و 6 تا طول 200 میلیمتر